top of page
Back.png
Back_edited.jpg
Back_3.png

SIA „Multi Sensors"

PRIVĀTUMA POLITIKA


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā. 

Sadarbojoties ar SIA Multi Sensors, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA Multi Sensors personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus. 

 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Multi Sensors, vienotās reģistrācijas Nr. 40203067089, juridiskā adrese Miltenāju iela 22, Rāmava, LV-2111. SIA Multi Sensors kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 26746718 vai e-pasta adrese multisensors@inbox.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Multi Sensors juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 
 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA Multi Sensors klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

o fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

SIA Multi Sensors rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 


Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA Multi Sensors interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 
 

Personas datu apstrādes nolūki

SIA Multi Sensors apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

o Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

o klienta identificēšanai;

o līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;

o preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;

o garantijas saistību izpildei;

o klientu apkalpošanai;

o iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

o klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

o norēķinu administrēšanai;

o Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos           gadījumos un apjomā;

o Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA Multi Sensors.

Personas datu apstrāde

SIA Multi Sensors apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.  

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA Multi Sensors neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

o ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA Multi Sensors piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā.);

o ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

o ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Multi Sensors likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Multi Sensors glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

o tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;

o kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Multi Sensors vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

o kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

o kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 
 

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Multi Sensors piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Multi Sensors likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Multi Sensors pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

o rakstveida formā klātienē SIA Multi Sensors birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

o elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Multi Sensors pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

SIA Multi Sensors atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA Multi Sensors nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

 

Saziņa ar personu

SIA Multi Sensors veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Multi Sensors veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.). 
 

Komerciāli paziņojumi

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA Multi Sensors var izmantot personas datus marketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

o izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;

o nosūtot e-pastu uz adresi multisensors@inbox.lv;

o zvanot uz SIA Multi Sensors biroju 26746718;

o klātienē SIA Multi Sensors birojā Miltenāju iela 22, Rāmavā.

SIA Multi Sensors pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai. 

SIA Multi Sensors nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses. 

 

Citi noteikumi

SIA Multi Sensors ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA Multi Sensors interneta mājas lapā www.multi-sensors.com

SIA Multi Sensors interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Multi Sensors nenes atbildību.

Frame_1.png
bottom of page